قوانین انرژی:

"انواع مختلف از انرژی داریم. انرژی قابل دیدن نیست. مقدار انرژی در دنیا ثابت است. انرژی از بین نمی‌رود بلکه از نوعی به نوع دیگر تبدیل می‌شود. انرژی صد در صد به نوعی دیگر تبدیل نمی‌شود بلکه درصدی از آن به انواع دیگری غیر از انرژی هدف تغییر می‌یابد."

قوانین احساس:

انواع احساس داریم. احساس قابل دیدن نیست بلکه باید فهمیده شود. احساس قابل انتقال است اما صد در صد یک احساس را نمی‌توان به شخص دیگر انتقال داد. در آن واحد می‌توان ترکیبی از احساس داشت. (ترس همراه با ناامیدی و...). احساسات مشترک خاصیت افزایشی دارند ولی احساسات متفاوت خواصیت کاهندگی.

اما

انرژی احساس ندارد ولی احساس هم بدون انرژی معنایی ندارد. احساس از عوامل افزایش انرژی است.

نظر شما چیست؟ -احساس نوعی از انرژی است یا انرژی نوعی از احساس؟ این انرژی است که احساس را بر می‌انگیزد یا احساس است که انرژی را؟

ع.ص.امید

نوشته شده: پنجشنبه 11 اسفند 1390    | توسط: مدیر سایت    | طبقه بندی:    | نظرات()